นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 483 คน

เยี่ยมชม 4,941 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กบ้านคลองกระจัง หมู่ 1
ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสรวง หมู่ 2
ศูนย์เด็กเล็กบ้านม่วงชุม หมู่ 4
ศูนย์เด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว หมู่ 5
ศูนย์เด็กเล็กบ้านบ้านเขาคลัง หมู่ 8
ศูนย์เด็กเล็กบ้านบ้านคลองดู่ หมู่ 11
ศูนย์เด็กเล็กบ้านบ้านวังขอน หมู่ 17
ศูนย์เด็กเล็กบ้านบ้านนาสวรรค์ หมู่ 12
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านเขาคลัง
โรงเรียนบ้านม่วงชุม
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
จำนวน 5 แห่งโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
โรงเรียนบ้านคลองกระจัง
โรงเรียนบ้านวังขอน
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
โรงเรียนบ้านคลองดู่


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/ สำนักสงฆ์ 16 แห่งวัดเทพนิมิตรวราราม หมู่ที่ 1
วัดหนองสรวง หมู่ที่ 2
วัดหนองสรวงสวรรค์ หมู่ที่ 2
วัดมอดินแดง หมู่ที่ 3
วัดม่วงชุม หมู่ที่ 4
วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 5
วัดเขาคลัง หมู่ที่ 8
วัดหนองสะแก หมู่ที่ 9
วัดวังขอน หมู่ที่ 10
วัดบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 12
วัดวังไทร หมู่ที่ 13
วัดบ้านเนินโบถ์ หมู่ที่ 14
วัดคลองดู่ หมู่ที่ 11
สำนักสงฆ์
มอดินแดง หมู่ที่ 3
หนองสะแก หมู่ที่ 9
วังด่าน หมู่ที่ 15
มัสยิด - แห่ง
ศาลเจ้า - แห่ง
โบสถ์ 2 แห่ง


สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง สถานีอนามัยบ้านวังขอน
สถานีอนามัยบ้านเกาะแก้ว
สถานีพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 95.4


ความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่งหมู่ที่ 1 บ้านคลองกระจัง
สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ อปพร
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง
สถานีวิทยุ จำนวน 1 แห่ง
ลานลีลาวดี หมู่ที่ 11 จำนวน 1 แห่ง


เปลี่ยนภาษา