เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล     ตำบลคลองกระจังเป็นตำบลใหญ่เดิมอยู่กับอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และแยกเป็น อำเภอศรีเทพ ในเวลาต่อมา
ตำบลคลองกระจัง ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 18 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 186 ตร.กม. หรือ 116,250 ไร่ หรือประมาณ 22.10% ของพื้นที่อำเภอ ราษฎรส่วนใหญ่อพยบตั้งถิ่นฐานจากภาคกลางและภาคอีสาน
0.01s. 0.50MB