นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 5,025 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ตำบลคลองกระจังเป็นตำบลใหญ่เดิมอยู่กับอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และแยกเป็น อำเภอศรีเทพ ในเวลาต่อมา ตำบลคลองกระจัง ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 18 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 186 ตร.กม. หรือ 116,250 ไร่ หรือประมาณ 22.10% ของพื้นที่อำเภอ ราษฎรส่วนใหญ่อพยบตั้งถิ่นฐานจากภาคกลางและภาคอีสาน

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตาม มาตรา 40 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ที่ตั้ง ตำบลคลองกระจังตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอศรีเทพ ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีเทพ 7 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองย่างทอยและตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

เนื้อที่

ตำบลคลองกระจังมีเนื้อที่ประมาณ 110,625 ไร่ หรือประมาณ 177 ตารางกิโลเมตร แยกเป็น พื้นที่ทำการเกษตร 10,507.5 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 94 % ของพื้นที่ทั้งหมด )


ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เป็นที่ราบ ได้แก่ หมู่ 1,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 มีเนื้อที่ จำนวน 90,075 ไร่ เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ได้แก่ หมู่ 2,4,5,6,7,8 มีเนื้อที่ จำนวน 15,000 ไร่


การใช้ที่ดินและการถือครอง
ประเภทการใช้ที่ดินเนื้อที่(ไร่)คิดเป็น(ร้อยละ) ผู้ถือครองถ้ามี
ครัวเรือนคน
พื้นที่อยู่อาศัย1,700 1.5 2,916 10,180
พื้นที่การเกษตร10,507.5 95 2,5477,641
พื้นที่สาธารณะ/ใช้ประโยชน์ร่วมกัน500 0.45 - -
พื้นที่รกร้างว่างเปล่า/ภูเขา3,000 2.7- -
อื่น ๆ350 0.5 - -
รวมฟื้นที่ทั้งหมด 110,625 100--

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ปลูกผัก ปลูกผลไม้ และเลี้ยงสัตว์


จำนวนหมู่บ้านและประชากร

จำนวนประชากร ณ. เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรจำนวนหลังคาเรือน
ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)(หลังคา)
1บ้านคลองกระจัง5756231,198357
2บ้านหนองสรวง7227291,451328
3บ้านมอดินแดง 235218453147
4บ้านม่วงชุม445478932229
5บ้านเกาะแก้ว6175801,197297
6บ้านเกาะแก้ว (โนนทอง)438447885259
7บ้านโคกสุข 13112425577
8บ้านเขาคลัง325316641170
9บ้านหนองสะแก277289556135
10บ้านวังขอน318329647201
11บ้านคลองดู่ 431400831213
12บ้านน้อยนาสวรรค์348368716171
13บ้านวังไทร454489943244
14บ้านวังเกวียน255229484122
15บ้านวังด่าน 344345689168
16บ้านคลองสานพัฒนา12814927796
17บ้านวังขอนพัฒนา5145141,055251
18บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ261287548120
รวม6,8186,94113,7593,585
เปลี่ยนภาษา