เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 118
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 117
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ117
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 115
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น118
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 119
การรับชำระภาษีป้าย 117
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 115
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น116
การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น 116
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 117
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 117
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 119
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 116
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด115
ความรู้เรื่อง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562489
การแจ้งประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง1318
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 24991285
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 24991274

ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB