รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)