งบแสดงผลกาดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)