เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563117
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563114
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562115
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563116
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563118
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563115
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563116
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563118
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563115
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563116
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563118
รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562118

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB