เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)226
ผลการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562123
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอกระจัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561196
สรุปผลการดำเนินงานปี 25584164
สรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 25572196
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนกรกฎาคม 2557-งวดเดือนกันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 25578166
สรุปผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 25577174
สรุปผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 25572180
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน เมษายน 2557 - งวดเดือน มิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 25575176
สรุปผลการดำเนินการเดือนเมษายน 25572181
สรุปผลการดำเนินการเดือนมีนาคม 25573164
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนตุลาคม 2556 - งวดเดือนธันวาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 25572187
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25562166
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อตัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25562173
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25562155
งวดเดือน ตุลาคม 2552 - เดือน มีนาคม 25531174
งวดเดือน เมษายน 2553 - เดือน มิถุนายน 25531172
งวดเดือน กรกฏาคม 2553 - เดือนกันยายน 25531171

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB