เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)24
ผลการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256213
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอกระจัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561179
สรุปผลการดำเนินงานปี 25584149
สรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 25572174
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนกรกฎาคม 2557-งวดเดือนกันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 25578150
สรุปผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 25577156
สรุปผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 25572162
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน เมษายน 2557 - งวดเดือน มิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 25575161
สรุปผลการดำเนินการเดือนเมษายน 25572163
สรุปผลการดำเนินการเดือนมีนาคม 25573147
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนตุลาคม 2556 - งวดเดือนธันวาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 25572172
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25562151
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อตัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25562156
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25562140
งวดเดือน ตุลาคม 2552 - เดือน มีนาคม 25531159
งวดเดือน เมษายน 2553 - เดือน มิถุนายน 25531156
งวดเดือน กรกฏาคม 2553 - เดือนกันยายน 25531150

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB