เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)255
ผลการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562145
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอกระจัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611118
สรุปผลการดำเนินงานปี 25584185
สรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 25572216
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนกรกฎาคม 2557-งวดเดือนกันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 25578186
สรุปผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 25577203
สรุปผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 25572203
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน เมษายน 2557 - งวดเดือน มิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 25575200
สรุปผลการดำเนินการเดือนเมษายน 25572212
สรุปผลการดำเนินการเดือนมีนาคม 25573186
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนตุลาคม 2556 - งวดเดือนธันวาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 25572209
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25562188
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อตัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25562199
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25562178
งวดเดือน ตุลาคม 2552 - เดือน มีนาคม 25531206
งวดเดือน เมษายน 2553 - เดือน มิถุนายน 25531197
งวดเดือน กรกฏาคม 2553 - เดือนกันยายน 25531203

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB