เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
งบแสดงผลกาดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)152
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)148
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25611103
รายได้ของอบต1212

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB