รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562