รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563