ตามคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้มีประกาศเรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตร 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560  และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น”

                    บัดนี้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  โดยจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  และได้ดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศเว็บไซต์  ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง (www.klongkrajang.go.th) และจะดำเนินการปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการของหน่วยงานต่อไป