เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ211 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ171 ต.ค. 63
ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 18513 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินผุสายเขาแหลม - แยกลาดยางนาสวรรค์-วังตาอินทร์ หมู่ที่ 12 บ้านนาสวรรค์16324 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินผุ สายหลังบ้านนายวิเศษ อักษรประจักษ์ หมู่ที่ 16 บ้านคลองสานพัฒนา16524 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองกลาง หมู่ที่ 7 บ้านโคกสุข17424 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายต่อจากถนนคอนกรีต - แยกเกษตรนคร หมู่ที่ 4 บ้านม่วงชุม2424 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างฝายหินทิ้ง บริเวณไร่นายผาคลองชะเอม หมู่ที่ 14 บ้านเนินโบสถ์2524 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมาน ก้านขุนทด หมู่ที่ 18 บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ2424 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทราย แม้นชัยภูมิ หมู่ที่ 18 บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ2524 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียร-ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านวังด่าน2624 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าถั่ว-ซับมะกรูด หมู่ที่ 1 บ้านคลองกระจัง2424 ก.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์3111 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256315129 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV ศพด เกาะแก้ว และ ศพด หนองสรวง1298 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256314231 มี.ค. 63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน มีนาคมถึงมิถุนายน 256314510 มี.ค. 63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตรจำนวน 1คันด้วยวิธีประกวดราคาe-bidding1656 มี.ค. 63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในวันที่ 9 และ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 1076 มี.ค. 63
ประกาศ ผลการตรวจสอบ ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน1656 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.75MB