เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 2713 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินผุสายเขาแหลม - แยกลาดยางนาสวรรค์-วังตาอินทร์ หมู่ที่ 12 บ้านนาสวรรค์2224 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินผุ สายหลังบ้านนายวิเศษ อักษรประจักษ์ หมู่ที่ 16 บ้านคลองสานพัฒนา2624 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองกลาง หมู่ที่ 7 บ้านโคกสุข3024 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายต่อจากถนนคอนกรีต - แยกเกษตรนคร หมู่ที่ 4 บ้านม่วงชุม1324 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างฝายหินทิ้ง บริเวณไร่นายผาคลองชะเอม หมู่ที่ 14 บ้านเนินโบสถ์1224 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมาน ก้านขุนทด หมู่ที่ 18 บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ1124 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทราย แม้นชัยภูมิ หมู่ที่ 18 บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ1124 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียร-ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านวังด่าน1124 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าถั่ว-ซับมะกรูด หมู่ที่ 1 บ้านคลองกระจัง1124 ก.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์1811 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256313729 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV ศพด เกาะแก้ว และ ศพด หนองสรวง1168 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256312931 มี.ค. 63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน มีนาคมถึงมิถุนายน 256312710 มี.ค. 63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตรจำนวน 1คันด้วยวิธีประกวดราคาe-bidding1296 มี.ค. 63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในวันที่ 9 และ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 926 มี.ค. 63
ประกาศ ผลการตรวจสอบ ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน1386 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า12เมตรจำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)9821 ก.พ. 63
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารบำบัดผู้สูงอายุและผู้พิการ ระยะที่ 3 (โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์5630 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB