เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์

แชร์

เรื่อง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
                                                         ****************

                     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ   หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น                  

                   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง กองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB