เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 100ชุด

แชร์

            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 100 ชุด แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
             องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ให้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB