นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 5,004 คน

แผนดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ต.ค. 63ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
21 ต.ค. 62แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานสาธารณสุข รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการศึกษา รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานเคหะและชุมชน รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานรวม รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานงบกลาง รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานบริหารทั่วไป รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) แชร์  
25 ต.ค. 61แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
12 ก.ค. 61ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา