เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริคฃตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ประจำปีงบประมาณ 2564126
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641108
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566128
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566147
การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564149
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล140
การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)251
ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร128
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563164
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่การงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง133
รายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562139
แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 140
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร148
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)152
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานสาธารณสุข รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)145
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)148
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)142
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)144
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการศึกษา รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)148
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานเคหะและชุมชน รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)145

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB