เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริคฃตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ประจำปีงบประมาณ 2564124
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร146
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ประจำปี 2560 - 25641207
ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริต1241
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง127
ข้อบังคับองค์การบริการส่วนตำบลคลองกระจัง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง133

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB