เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่การงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง115
รายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562123
แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 123
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-25631282
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (2561-2563)125

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB