เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566125
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร125
ส่วนที่ 3120
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต123
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 122
ส่วนที่ 4121
ส่วนที่ 2122
ส่วนที่ 1125
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี122
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว123
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม125
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 319
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 25651140

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB