เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร110
ส่วนที่ 318
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต18
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 18
ส่วนที่ 418
ส่วนที่ 219
ส่วนที่ 1110
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี19
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว19
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม110
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 38
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 25651110

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB