เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563127
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)112
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานสาธารณสุข รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)110
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)113
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)110
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)110
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการศึกษา รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)113
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานเคหะและชุมชน รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)112
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานรวม รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)111
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานงบกลาง รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)010
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานบริหารทั่วไป รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)115
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562183
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 11175

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB