เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564199
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563163
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)151
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานสาธารณสุข รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)144
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)147
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)141
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)143
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการศึกษา รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)147
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานเคหะและชุมชน รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)144
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานรวม รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)149
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานงบกลาง รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)038
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานบริหารทั่วไป รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)148
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621112
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 11207

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB