เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256419
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563145
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)128
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานสาธารณสุข รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)123
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)126
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)123
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)124
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานการศึกษา รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)126
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานเคหะและชุมชน รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)125
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานรวม รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)126
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานงบกลาง รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)021
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานบริหารทั่วไป รายไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)127
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562194
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 11189

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB