เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563123
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 119
การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621182
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 )เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 1/25611152

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB