นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 315 คน

เยี่ยมชม 4,949 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายอุดมชัย ทองสังข์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

 • ว่าง

  รองปลัด อบต.คลองกระจังสำนักปลัด

 • นางณัฐวรรณ ตันติวัฒน์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  085-7369438

 • นางณัฐวรรณ ตันติวัฒน์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • -ว่าง-

  นิติกร

 • นายศักดิ์ชัย จันทร์มูล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางลัดดา สนิทไทย

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาววารี ใจเด็ด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางเพ็ญศรี พลเมฆ

  คนงาน

 • นางสาวกัลญา อิงชัยภูมิ

  คนงาน

 • นายไพโรจน์ ต่ายจันทร์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายเดือน พานพงษ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอนุชา พรหมสุข

  คนงาน

 • นายสมพงษ์ วิเชียร

  คนงาน

 • นายไพรัช บุญทัด

  คนงาน

 • นายสัญญา แสงดารา

  คนงาน

 • นายวีระวัฒน์ สวัสดี

  คนงาน

 • นางสาวสุนิสา พรหมสุข

  คนงาน

 • นายชนะชัย ทบแก้ว

  คนงาน

 • นายกิตติคุณ ขันนาค

  คนงาน

 • นายบัญชร สาระวัน

  จ้างเหมาบริการ

 • นายนฤเบศ ใจเอื้อย

  คนงาน

 • นายณัฐพงศ์ แก้วขุนทด

  คนงาน

 • นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรคุ้ม

  คนงาน

 • มานพ เนตรสุวรรณ

  จ้างเหมาบริการ

 • นายปรีชา ศรีโยธา

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวนันทนา สนิทไทย

  จ้างเหมาบริการ

 • นายทิวัตถ์ กาหลง

  จ้างเหมาบริการ

กองคลัง

 • นายวกานนท์ เจริญราช

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  081-5342662

 • นายวกานนท์ เจริญราช

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  056 921 119 ต่อ 13

 • ว่าง

  นักวิชาการคลัง

 • นางสาวดารารายณ์ ยามวัน

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวพัชรา ต้นสกุล

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางสาวประทุมวัน เรืองรัตน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวณัฐพร ศาลา

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวขนิษฐา อักษรประจักษ์

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • นายมนตรี ณ วิเชียร

  นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  086-2055510

 • นายมนตรี ณ วิเชียร

  นายช่างโยธาอาวุโส

 • นายณัฐพัฒน์ นากลาง

  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 • ว่าง

  นายช่างเขียนแบบ

 • นายนิรุต นามวงค์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาววิจิตรา ทองนิล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอนุสรณ์ เนตรกระจ่าง

  คนงานทั่วไป

 • นายประเวช พลวิชัย

  พนักงานสูบน้ำ

 • นายมนตรี ขาวพิมาย

  คนงานทั่วไป

 • นายศุภจิตร์ สิทธิบูรณ์

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวณิชากร ใจเย็น

  จ้างเหมาบริการ

กองการศึกษาฯ

 • นายองอาจ เพิ่มขึ้น

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  065-3932520

 • ว่าง

  นักวิชาการศึกษา

 • นางอำพร เอี่ยมจั่น

  คศ.1 ปฎิบัติงานหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเกาะแก้ว

 • นางสาวสุดใจ ไสลภูมิ

  คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเกาะแก้ว

 • นางศิริพร เรืองวิลัย

  คศ.1 ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองกระจัง

 • นางสาวแคทลียา แพงพุย

  จ้างเหมาบริการ

 • น.ส.ทักษ์ศมน ดาวเรือง

  คศ.1 ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงชุม

 • น.ส.คัทรียาภรณ์ ชัยโยธาธนพงษ์

  คศ.1 ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงชุม

 • นางสาวศุภัชญา จันทร์วงษ์

  คศ.1 ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสรวง

 • นางภัควลัญชญ์ อาบสุวรรณ์

  คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสรวง

 • นางสาวจิรัชยา รอดทอง

  คศ.1 ปฎิบัติงานหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังขอน

 • นางสาวนัฏฐา แก้วขุนทด

  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังขอน

 • น.ส.น้ำฝน ขิงสันเทียะ

  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังขอน

 • น.ส.หยาดอรุณ จิ๋ววิเศษ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังขอน

 • นางสุรีลักษณ์ กลางท่าไค่

  คศ.1 ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาคลัง

 • นางสาวอลิษา ร่างสม

  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาคลัง

 • น.ส.รุ่งนภา แถวนาม

  คศ.1 ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองดู่

 • นางพิศมัย พรมทอง

  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองดู่

 • นางสาวศุภชาวัลย์ ปั่นสันเทียะ

  คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาสวรรค์

 • -ว่าง-

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาสวรรค์

 • นางสาววัชราภรณ์ แสนโคตร

  จ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวพุทธรักษา ปัญญาสิทธิ์

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  099-2672784

 • นางสาวพุทธรักษา ปัญญาสิทธิ์

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นางสาววรรณศิริ สุขหนู

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวพัชรินทร์ หอมตา

  คนงานทั่วไป

 • นายโสภี ก้านขุนทด

  คนงานทั่วไป

 • นายทองแดง ศีรีหาคำ

  จ้างเหมาบริการ

 • นายปรุง สิงห์เถื่อน

  จ้างเหมาบริการ

 • นายจรัญ ถาวรเรือง

  จ้างเหมาบริการ

กองสวัสดิการสังคม

 • นางมยุรี ต่ายจันทร์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  080-4123416

 • นายณัฐกิตติ์ ศรีวัฒนพันธุ์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวนภสร ศรีอาค๊ะ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเปลี่ยนภาษา