เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางณัชพิมพ์ บุญโชติ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

 • นายชูเดช นาคเทียน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

 • นายบุญเลิศ จันทร์ผล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

 • นางสาวยุภา แกวขุนทด

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง0.02s. 0.50MB