นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 230 คน

เยี่ยมชม 5,111 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายอำนาจ พวงย้อย

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

  089-5631324

 • นางจำเนียร หนูเหล็ง

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

  0897414547

 • นายยุทธนา สุขไทย

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

  065-5345722สมาชิกสภา

 • นายมนัส เรือนจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสมชาย บุญทัด

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายเอี่ยม บัวขำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายจรุณ อุดชมสวัสดิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • -ว่าง-

 • นางชลวรรณ หัสโต

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายชรินทร์ ด้วงขาว

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายทวี ปาร์มวงศ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายบุญยืน เขียวงาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายณัทณพงศ์ บุญน้อม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายบรรเจิด เพ็งศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • -ว่าง-

 • นางสมคิด แซ่จ้อง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสำรวย สุหร่าย

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายประหยัด อินทรีย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสำรวย ทองสังข์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายทองใบ ประตูทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายปัญญา สนิทไทย

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายณัฐเดช หึกขุนทด

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายกิตติพงษ์ ทับบรรศร

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นางหลบภัย งอมสันเทียะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายบุญส่ง ทองวงศ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายนิคม เหล็กสูงเนิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นางกนกวรรณ กันขุนทด

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายพรชัย อิ่มถาวร

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายชูชาติ แก้วขุนทด

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายแรม ก่อมขุนทด

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายผล อินทรีย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

 • นายวิสุทธิ์ มารศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 17

 • นายอุดร นรินนอก

  ส.อบต. หมู่ที่ 17

 • นายชัยยา หมีทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 18

 • นางช่อมาลี กลึ่งกลาง

  ส.อบต. หมู่ที่ 18เปลี่ยนภาษา