นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 108 คน

เยี่ยมชม 4,992 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ เศรษฐกิจดี มีคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ชีวิตดีมีคุณภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ”คำขวัญ


คลองกระจังน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผ้าไหมเลิศล่ำ เกษตรกรรมพอเพียงพันธกิจ

 • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 • จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและควบคุม/ป้องกันโรคติดต่อ
 • คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 • การคมนาคมทางบก ทางน้ำ สะดวดรวดเร็วและปลอดภัย
 • สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
 • ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
 • ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง
 • ผลผลิตพืช ผัก ผลไม้ มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ
 • จำนวนนักท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 • สังคมเอื้ออาทร ยึดมั่นให้หลักศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี
 • ประชาชนได้รับโอกาสในด้านศาสนาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน
 • ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 • ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในสังคม
 • สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • เพื่อให้ประชาชนมีกระบวนการเรียนรู้ สามารถปรับความคิดให้เหมาะสม และปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
 • เพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดอาชีพหลากหลายการมีงานทำ
 • เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของ อบต. และมีส่วนร่วมในการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้อง ค์การบริหารส่วนตำบลสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประ สิทธิภาพ
เปลี่ยนภาษา