เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฯ ตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้224 ก.ย. 63
อบต.คลองกระจัง ได้จัดทำโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 1211 ก.ย. 63
การให้คะแนนความพึงพอใจในการรับบริการ2125 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรม และการจัดงานการกุศล (ฉบับที่ 8/2563)3818 ส.ค. 63
สำนักงาน ปปง.ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 15 และ มาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 25594818 ส.ค. 63
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 1713 ส.ค. 63
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้4813 ส.ค. 63
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2713 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น)1411 ส.ค. 63
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 987 ส.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง รับสมัครอาสาบริบาล ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2563 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ในเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 727 ส.ค. 63
ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาองค์บริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563484 ส.ค. 63
มอบเช็คและเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลคลองกระจัง จำนวน 5 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ก.ค.และ14 ก.ค. 63553 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง4130 ก.ค. 63
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621829 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตตำบลคลองกระจัง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25622729 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานกู้ชีพ กู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง10223 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานกู้ชีพ กู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง3823 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า ห้ามส่งออก และห้ามครอบครอง หากฝ่าฝืนมีโทษ จำคุกไม่เกิน 10ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดตามรูปภาพด้านล่าง9821 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์จากกองทุนคุ้มครองพันธ์พืช1821 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB