เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์416 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ912 ต.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เดือน ตุลาคม 2563 ของอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์912 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์3129 ก.ย. 63
กิจกรรม “ร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง1628 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฯ ตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้924 ก.ย. 63
อบต.คลองกระจัง ได้จัดทำโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 4111 ก.ย. 63
การให้คะแนนความพึงพอใจในการรับบริการ2525 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรม และการจัดงานการกุศล (ฉบับที่ 8/2563)6418 ส.ค. 63
สำนักงาน ปปง.ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 15 และ มาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 25596018 ส.ค. 63
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 4113 ส.ค. 63
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้5913 ส.ค. 63
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3013 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น)1811 ส.ค. 63
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 1277 ส.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง รับสมัครอาสาบริบาล ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2563 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ในเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 987 ส.ค. 63
ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาองค์บริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563694 ส.ค. 63
มอบเช็คและเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลคลองกระจัง จำนวน 5 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ก.ค.และ14 ก.ค. 63613 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง4830 ก.ค. 63
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25622229 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB