เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนและเข้าร่วมงาน "Thailand Smart City Week 2020" 422 ต.ค. 63
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์916 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ1512 ต.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เดือน ตุลาคม 2563 ของอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1712 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์3729 ก.ย. 63
กิจกรรม “ร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง1728 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฯ ตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้1024 ก.ย. 63
อบต.คลองกระจัง ได้จัดทำโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 4711 ก.ย. 63
การให้คะแนนความพึงพอใจในการรับบริการ2625 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรม และการจัดงานการกุศล (ฉบับที่ 8/2563)7018 ส.ค. 63
สำนักงาน ปปง.ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 15 และ มาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 25596118 ส.ค. 63
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 4513 ส.ค. 63
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้6213 ส.ค. 63
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3113 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น)1911 ส.ค. 63
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 1357 ส.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง รับสมัครอาสาบริบาล ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2563 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ในเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 1007 ส.ค. 63
ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาองค์บริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563704 ส.ค. 63
มอบเช็คและเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลคลองกระจัง จำนวน 5 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ก.ค.และ14 ก.ค. 63623 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานกู้ชีพ กู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง11223 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB