เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน926 มิ.ย. 63
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้725 มิ.ย. 63
ฉีดพ่นหมอกควันบริเวณสถานที่ราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัด โซนใน เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเปิดภาคเรียน325 มิ.ย. 63
ฉีดพ่นหมอกควันบริเวณสถานที่ราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัด เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเปิดภาคเรียน425 มิ.ย. 63
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก1312 มิ.ย. 63
ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควัน3012 มิ.ย. 63
ตรวจร้านค้า และตลาดนัด เพื่อป้องกัน ควบคุม การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในเขตพื้นที่ตำบลคลองกระจัง2912 มิ.ย. 63
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 1712 มิ.ย. 63
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค อบต.คลองกระจัง ออกพื้นที่ตรวจสอบตลาดนัดในเขตพื้นที่ตำบลคลองกระจังเพื่อยับยั้ง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)5927 พ.ค. 63
โครงการ " ตู้ปันสุข " หยิบไปแต่พอดี .. ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน 15221 พ.ค. 63
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 6520 พ.ค. 63
การจัดรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" เดือนพฤษภาคม 25635512 พ.ค. 63
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1093/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม)1257 พ.ค. 63
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย887 พ.ค. 63
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563711 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด8230 เม.ย. 63
มอบเช็คและเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลคลองกระจัง จำนวน 7ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 63 11023 เม.ย. 63
แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิม ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)6523 เม.ย. 63
ตรวจคัดกรองCOVID-19 ประจำวันที่ 23 เม.ย. 637923 เม.ย. 63
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การงดละหมาดญะมาอะฮ์ การงดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ที่มัสยิด การจัดกิจกรรมของกลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆ และการจัดการกับศพ (มัยยิต) (ฉบับที่ 3/2563)5321 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB