สำนักงาน ปปง.ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 15 และ มาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม DPRK)ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ตามประกาศ สนง. ปปง. ที่1/253 ลว. 12 พ.ค. 63 และ (กลุ่มAL-Qaida) ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามประกาศ สนง. ปปง. ที่ 7/253 ลว 22 พ.ค. 63 ตามรายละเอียดลิงค์ที่แนบมานี้
http://www.amlo.go.th/dpl/
กลุ่ม DPRK http://www.amlo.go.th/dpl/content/index/5
กลุ่ม AL-Qaida http://www.amlo.go.th/dpl/content/index/3