วันที่ 12 มีนาคม 2564 ท่านอุดมชัย ทองสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลคลองกระจัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง โดยมีสมาชิกผู้สูงอายุตำบลคลองกระจัง ทั้ง 18 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ และได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค วิทยากรบรรยายโดยนางกรรภิรมย์ ศุภดาจันสารี สังกัดโรงพยาบาลศรีเทพ ร่วมถึงกิจกรรมเต้นบาสโลบและรำวง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำร่วมกัน มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีความสุขในการดำเนินชีวิตในช่วงสูงวัย