ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน Rootan
เนื่องจากในปัจจุบัน การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercrme) เป็นปัญหาที่มีความสำคัญของประเทศ เนื่องจากส่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศในภาพรวม ด้วยเหตุดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้ดำเนินการพัฒนแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) เพื่อใช้เป็นแอปพลิเคชันในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ การเผยแพร่ข่วและข้อมูลกี่ยวกับภัยไซเบอร์ การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่างๆ และสื่อความรู้ด้านไซบอร์ อันจะเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อีกทางหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังจึงขอใช้ช่องทางเฟซบุ๊คแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ