ท่านอุดมชัย ทองสังข์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คลองกระจัง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง สำนักปลัด และงานป้องกันฯ ร่วมดำเนินการจัดเตรียมสถานที่รองรับผู้เข้ามาจุดคัดกรอง การติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม กางเตนท์สำหรับเจ้าหน้าที่จราจร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ กับจังหวัดลพบุรี