เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การโอนย้ายบุคลากรอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ผลการพิจารณาคำวิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ITAS ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่องแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หมู่ที่ 7,16 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น ประจำปี 2563อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แจ้งตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดด้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่าอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยระดับตำบล (LOCAL QUARANTINE) โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
แจ้งแรงดันกระแสไฟฟ้าตกอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจประจำตำบลลานบ่า เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/66 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB