เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน (รอบตุลาคม)อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน (รอบเมษายน)อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 220 เรื่อง รายงานการยืนยันข้อมูลงบประมาณด้านบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดอปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 767 เรื่อง การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของอปท.ลงในระบบข้อมูลกลางอปท. (INFO ระบบใหม่)obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 221 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 217 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/1696 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1729 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 760 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้ว กลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 761 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาสobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 762 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 755 เรื่อง การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของอปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 219 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคา และหลักประกันสัญญาให้อปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศการกำหนดจำนวนการลาของพนักงานส่วนตำบลอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศการกำหนดจำนวนการลาของพนักงานส่วนตำบลอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/55 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB