นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 5,008 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
3 ก.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังประกาศ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 เม.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.
17 เม.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.
18 ธ.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
4 ต.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่ารายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 ก.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563
11 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
10 ม.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562
3 ก.ค. 04องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่ารายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
26 ธ.ค. 03องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
9 เม.ย. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักปลัด
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ประจำปี 2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงโครงการปลูกจิตสำนึกร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
8 เม.ย. 64ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพันเรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อปท.)
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 เม.ย. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนประกาศให้ใช้แผนป้องกันการทุจริต
8 เม.ย. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2562 – 2564 ) เทศบาลตำบลแคมป์สน
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/74 | แสดง 20 จาก 1469 รายการ
เปลี่ยนภาษา