นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 155 คน

เยี่ยมชม 5,053 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 ก.ค. 63การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)  แชร์  
31 ก.ค. 63การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  แชร์  
31 ก.ค. 63การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
31 ก.ค. 63การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  แชร์  
31 ก.ค. 63การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
31 ก.ค. 63การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  แชร์  
31 ก.ค. 63การรับชำระภาษีป้าย  แชร์  
31 ก.ค. 63การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  แชร์  
31 ก.ค. 63การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
31 ก.ค. 63การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น  แชร์  
31 ก.ค. 63การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  แชร์  
31 ก.ค. 63การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  แชร์  
31 ก.ค. 63การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  แชร์  
31 ก.ค. 63การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  แชร์  
31 ก.ค. 63การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด แชร์  
12 ธ.ค. 62ความรู้เรื่อง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แชร์  
6 ธ.ค. 61การแจ้งประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แชร์  
6 ธ.ค. 61การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 แชร์  
6 ธ.ค. 61การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา