นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 28,425 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 เม.ย. 62กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
22 เม.ย. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
8 ก.พ. 62ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
1 ก.พ. 62กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วยตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
25 ม.ค. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
18 ธ.ค. 61ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แชร์  
18 ธ.ค. 61ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543 แชร์  
18 ธ.ค. 61ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 แชร์  
19 พ.ย. 61กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป แชร์  
1 ม.ค. 61ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 แชร์  
ลำดับ 41-50 | หน้า 3/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา