ข้อมูลทั่วไป
      คำขวัญ อบต.คลองกระจัง
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติความเป็นมา
      วิสัยทัศน์ อบต.คลองกระจัง
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.1
      กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด อบต.
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      การดำเนินงานแผนพัฒนา
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนา 3 ปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้า OTOP ตำบลคลองกระจัง
      สถานที่สำคัญ
     
      ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต คลองกระจัง ] 
      

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไ ปของ_อบต_คลองกระจัง.jpg

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไ ปของ_อบต_คลองกระจัง_2.jpg

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไ ปของ_อบต_คลองกระจัง_3.jpg

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไ ปของ_อบต_คลองกระจัง_4.jpg

 

 

 

 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 04-มีค.-10at 15:37
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-พ.ศ.2561)   [ 13/7/2558 13:31:53 ]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 บ้านคลองสานพัฒนา   [ 6/7/2558 17:02:32 ]
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อเมนขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4และก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5   [ 6/7/2558 16:44:49 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง และขุดลอกคลอง ในเขตพื้นที่ตำบลคลองกระจัง   [ 6/7/2558 16:42:11 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานปรับปรุง งานเสริมผิวจราจรและงานก่อสร้างรางระบาย   [ 6/7/2558 16:35:00 ]
ประกาศสอบราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คสล.ของสถานีสูบน้ำม่วงชุม หมู่ที่ 4 บ้านม่วงชุม   [ 8/4/2558 15:44:00 ]
ประมูลซื้อรถน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 5/2/2558 16:22:23 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร.       &n bsp;    Email :
Copyright 2013.klongkrajang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.