ข้อมูลทั่วไป
      คำขวัญ อบต.คลองกระจัง
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติความเป็นมา
      วิสัยทัศน์ อบต.คลองกระจัง
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.1
      กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด อบต.
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      การดำเนินงานของอบต.
      ปฏิทิน แผนงานด้านพัสดุ
      แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      การดำเนินงานแผนพัฒนา
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนา 3 ปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      ข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบด้านการคลัง
      คู่มือควบคุมพัสดุ อปท
      กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้า OTOP ตำบลคลองกระจัง
      สถานที่สำคัญ
     
      ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ ] 
      

    ที่ มท 0808.2/ว 897 ลว 10 กพ 2558
        การสร้าง ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย_อปท.pdf

    ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง

   คู่มือการระวังในการปฏิบัติงานจัดซื้อ_จัดจ้าง.pdf

  แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ.pdf

        ตัวอย่างแบบบันทึก ต่าง ๆ งานพัสดุ 

 1.
แบบบันทึกสั่งการทางพัสดุ_และคำสั่ง_ของ_อปท.doc
 2.คู่มือเลขครุภัณฑ์.pdf 
 3.
บันทึกข้อความทำเวฟ.pdf


          ตัวอย่างหนังสือแจ้งหยุดงาน
 1.แจ้งระงับการก่อสร้างชั่วคราว.doc
 2.หนังสือแจ้งให้เข้าทำงานหลังแจ้งให้หยุดงาน.doc

         ตัวอย่างการจำหน่ายพัสดุ
 1.การจำหน่ายทรัพย์สิน.rar  
 2.
จำหน่าย_อบจ_สุพรรณ.rar
 3.จำหน่ายพัสดุ_อบต_ท้ายน้ำ.rar

 4.รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุด_เสื่อมสภาพ.docx
 5.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ.doc
 6.จำหน่าย.rar
 7.ทอดตลาด_พัสดุ.rar
 
            บุคลากร
 1.แบบขออนุมัติกำหนดนักวิชาการพัสดุ.rar
 2.ขอใช้บัญชั_อบต.docx
 3.FDA_ขอใช้บัญชั_อบต.docx
 4.หนังสือบันทึกขอเปลี่ยน.docx
 5.หนังสือส่งอำเภอ.docx
 6.ขอใช้บัญชัสระแก้ว.doc

           ตัวอย่างหนังสือแจ้งเวียนทิ้งงาน
  1.บันทึกแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน_001.doc
   2.บัญชีรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งผู้ทิ้งงาน_002.xls
   3.ขออนุมัติปรับและรับทราบรายงานตรวจการจ้าง.doc
   4.แจ้งตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ.docx

   5.แจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง.docx
   6.แจ้งสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง.doc
   7.รายงานผลการตรวจรับงานจ้าง.docx
   8.ส่งมอบงานจ้างเหมาและยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญา.docx


          ตัวอย่างเอกสารตั้งเบิกจ่าย(Excel 2007)
  1.จ้างต้นแบบ.xlsx
   2.ณัฎฐา_แก้วขุนทด.xlsx
   3.จ้างเหมาอาหารว่าง.xlsx
   4.จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลง.xlsx
   5.ลงหินคลุกหน้าอบต.xlsx
   6.ซ่อม_หอกระจายข่าว24กย55.xlsx
   7.ซื้อวัสดุแต่งกาย_กู้ชีพ.xlsx
   8.ซื้อครุภัณฑ์_กู้ชีพ.xlsx
   9.ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้นวม100ตัว_23สค53.xlsx
10.ซื้อวัสดุพัดลมพร้อมติดตั้ง2พย53.xlsx

           อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 1.หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม_นม_โรงเรียน_ภาคเร ียนที่/๒๕๕๕.pdf  
 2.
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตินมโรงเรียน พ.ศ.2552.pdf
 3.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตินมโรงเรียน พ.ศ.2554.PDF
 4.หนังสือเกี่ยวกับอาหารเสริมนมเทอมที่_2_ปี_2555.pdf

          พรบ. ระเบียบปฏิบัติ
 1.พรก.การบริหารบ้านเมื่องที่ดี.pdf
 2.ระเบียบ_มท.พัสดุ_ท้องถิ่น_พ.ศ._2535_และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉ บับที่้_9_พ.ศ._2553.pdf
 3.อำนาจหน้าที่_ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ.doc
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น_พ.pdfหนังสือ                5.ยกเว้น_ระเบียบ_5_แสน.pdfมติ_ครม_จัดจ้าง_5_แสน.pdf
 6.มติ_ครม_จัดจ้าง_5_แสน.pdfยกเว้นระเบียบ-พัสดุ-ฉบับที่-10.pdf

         หนังสือหารือ งานพัสดุ
  1.มติ_ครมการเช่ารถยนต์.pdf
  2.การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นระเบียบพัสดุ.pdf
  3.ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายก ารค่าวัสดุ_ค่าครุภัณฑ์และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภ ทรายจ่ายตามงบประมาณ.pd f
  4.จ่ายเงินคืนประกันเมื่อครบกำหนด.pdf
  5.หลักประกัน.pdf
  6.การเสนอราคาไม่จัดvat.pdf
  7.สถานที่กลาง.pdf
  8.มท_0214.2_-ว_1984_17_ก.ค._44__การพิจารณาแก้ไขปัญหาการชดเชยค่ างานก่อสร้าง.pdf
  9.มท_0302-_ว_1596_27_ก.ค._41_ซักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติเกี่ ยวกับการขอชดเชยงาน_ฯลฯ.pdf
10.มท_0313.4-20973_27_ก.ย.42_การพิจารณาเบิกจ่ายเงินข้ามงวดงาน.p df
11.มท_0313.4_-ว_1961_22_ก.ค._41_วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอหนังสื อค้ำประกัน.pdf
12.มท_0504-6789_8_ก.ย._46_หารือการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาค ารเรียน.pdf
13.มท_0804-497_28_ม.ค.46__หารือการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในสัญ ญาจ้าง_ฯลฯ.pdf
14.มท_0804-2712_29_มี.ค.47_หารือแนวทางปฏิบัติตามสัญญาและประกาศ. pdf
15.มท_0804-584_31_ม.ค.46_ขอหารือการกำหนดเงื่อนไขวันเวลาในการยื่ นซองสอบราคา.pdf
16.มท_0804-497_28_ม.ค.46__หารือการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในสัญ ญาจ้าง_ฯลฯ.pdf
17.มท_0804-6079_14_ส.ค.46_หารือปัญหาข้อกฎหมาย.pdf
18.มท_0804-_570_23_ม.ค._47_หารือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ_มท.pdf
19.มท_0804-7759_6_ต.ค.46_หารือการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง. pdf
20.มท_0804-8915_18__พ.ย.46_หารือปัญหาเกี่ยวกับการจัดจ้าง.pdf
21.มท_0804-10033_30_ธ.ค._46_ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบ_มท.พัสด ุฯ.pdf
22.มท_0804.4-9039_13_ก.ค.50_ขอทราบข้อเท็จจริงและพยานเอกสาร.pdf
23.มท_0808.2-9815_21_ส.ค._51_หารือกรใช้สำเนาหนังสือมอบอำนาจในกา รเสนอราคา.pdf
24.มท_0808.2-ว_1989_22_มิ.ย._52_การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อค รุภัณฑ_ฯลฯ.pdf
25.มท_0808.2-63822_21_พ.ย._49_การเลิกสัญญา_การขอเปลี่ยนหลักประก ัน.pdf
26.
         เบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการ
 1.ว3652_การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง_ผู้ควบคุมงาน_อป ท.pdf
 2.ว4231_และหนังสือตอบข้อหารือ.pdf
 3.หนังสือค่าตอบแทน_คกก.pdf

           ตัวอย่างการเบิกประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
  1.บันทึกทำประกันภัย.doc
  2.บันทึกอนุมัติจ่าย.doc
  3.บันทึกทำประกันภัย.doc
  4.บันทึกอนุมัติจ่าย.doc
  5.อนุม้ติจ่ายประกัน.doc
  6.อนุมัตทำประกันรถ.doc 

           ตัวอย่างการจัดซื้อที่ดิน
  1.ซื้อที่ดิน_แบบวิธีพิเศษ.doc

     
          ตัวอย่างหนังสือส่งมองงานพัสดุ
  
1.บันทึกส่งมอบงานพัสดุ.docx
  2.บันทึกมอบหมายงาน.doc
  3.เอกสารส่งมอบเจ้าหน้าที่พัสดุ.docx

           แบบฟอร์มควบคุมลงทะเบียน สอบราคา
  1.ว4271_แบบฟอร์มควบคุมประกาศสอบ.pdf

    ทำรายการเมื่อ: 16-ตค.-12at 10:43
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร.       &n bsp;    Email :
Copyright 2013.klongkrajang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.